1. JA GEMEENTE

Gemeente Weert benadert burgers en inwoners op een hulpvaardige manier met als uitgangspunt voor alle initiatieven en vragen; ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’.
 

2. WONEN

GroenLinks investeert in sociale huur- en koopwoningen, geeft ruimte aan innovatieve wooninitiatieven. Wij staan voor een duurzame renovatie van Keent en Moesel, waarbij de kwaliteit van de leefomgeving gewaarborgd blijft.
 

3. ENERGIE TRANSITIE EN ENERGIE ARMOEDE

GroenLinks wil dat Weert meters maakt met de energietransitie en zorgt ervoor dat energieprojecten worden gestimuleerd, dat er regionale samenwerking plaatsvindt en dat er maatschappelijk draagvlak is door de belangen van inwoners mee te wegen. GroenLinks helpt mensen in energiearmoede. Het budget voor de energiearmoede moet niet opgaan aan advies en onderzoek maar direct bij de burgers terechtkomen.
 

4. PREVENTIEVE ARMOEDE-BESTRIJDING EN JEUGDZORG

GroenLinks ondersteunt actieve en preventieve armoedebestrijding bij jong en oud waarbij mensen in een vroeg stadium terecht kunnen voor hulp en de gemeente niet straffend maar helpend op zal treden.
 

5. NATUUR EN LANDSCHAP

GroenLinks werkt aan een groene leefomgeving. We herstellen het landschap en nemen natuurwaarden mee bij nieuwe projecten. We zorgen voor een groen en gezond buitengebied, stimuleren de biodiversiteit en geven uitvoering aan de landbouwvisie.
 

6.  AANDACHT VOOR DE JEUGD

De jeugd is de toekomst en die staat onder druk. GroenLinks wil extra aandacht voor mentale gezondheidszorg voor jongeren en geeft alle medewerking aan initiatieven die de jeugd helpen om zich te ontplooien.
 

7. GELIJKE KANSEN, BETROKKEN BURGERS

GroenLinks werkt aan eerlijke kansen voor iedereen. We geven alle inwoners volop kansen om zich te ontwikkelen tot gezonde en betrokken burgers met een sociaal netwerk. Wij zorgen voor een bloeiend verenigingsleven waar iedereen toegang heeft tot sport en cultuur.
 

8. CULTUREEL ERFGOED

We zorgen dat het cultureel erfgoed waar Weert trots op is wordt beschermd. Dat betekent dat Weert zelf zeggenschap houdt, bijvoorbeeld met een behoud- en exploitatieplan voor openluchttheater De Lichtenberg.
 

9. INITIATIEVEN VOOR DE BINNENSTAD

We zien de waarde van nieuwe initiatieven en jonge ondernemers die onze stad levendig maken. Ook willen we dat in de binnenstad op een creatieve manier met leegstand wordt omgegaan. Daarom wil GroenLinks een innovatieve  broedplaats als het Cwartier en een podium als de concertzaal in de Munt behouden en steunen.
 

10.  BURGERS PRATEN MEE

GroenLinks stimuleert participatie via wijkraden en het burgerberaad zodat burgers in een vroeg stadium kunnen meepraten over veiligheid en leefbaarheid zoals bijvoorbeeld de verkeersveiligheid rond de randweg.