Weert mag meer de regie nemen en zorgen dat nieuwe en bestaande activiteiten elkaar versterken. Weert krijgt zo een duidelijk cultureel imago. Jongeren en nieuwkomers worden hier actief bij betrokken. Weert wordt het bruisend centrum voor de hele regio op het gebied van cultuur.

GroenLinks wil Weert aantrekkelijker maken voor jongeren, in het bijzonder de theoretisch opgeleiden. GroenLinks is ervan overtuigd dat we door slimmere samenwerking meer financiële armslag kunnen creëren als gemeente. Zo kunnen we zorgen voor meer groene en sociale werkgelegenheid en meer starterswoningen, waardoor meer jongeren in de regio zullen blijven.

Hoewel Weert veel te bieden heeft, hebben we ook nog veel te ontwikkelen. Hiervoor is een stevige lobby richting Den Haag nodig. GroenLinks wil door middel van projecten en subsidies een impuls geven aan cultuur, sport, duurzame mobiliteit, groene en leefbare wijken en dorpen.

Door goede samenwerking tussen overheden, inwoners, bedrijven, culturele initiatieven en sportverenigingen, kunnen we veel bereiken. We dagen iedereen uit om mee te denken en ideeën te ontwikkelen. Samen maken we deze regio!
 

a. PRIKKELENDE KUNST EN CULTUUR

Om te genieten van kunst en cultuur komen mensen samen. Verhalen en ervaringen worden gedeeld en op deze manier wordt bijgedragen aan het Bruto Nationaal Geluk! Om je eigen identiteit volledig te kunnen ontwikkelen moeten je, liefst zo vroeg mogelijk, kennismaken met kunst & cultuur. De kunst & cultuursector heeft een belangrijke bijdrage aan de economie. Het maakt de leefbaarheid van de omgeving aantrekkelijker en zorgt voor een actief gebruik van die omgeving, waardoor ook andere sectoren profiteren.

Door het onderwijs krijgt iedereen, geen leerling uitgesloten, de kans om in aanraking te komen met kunst en cultuur en zich hiermee te vormen en te ontplooien. Kunst plaatst ervaringen, gevoelens, gedachten en ideeën in een ander perspectief. Kunst kan een verbeelding zijn van bijvoorbeeld een emotie of kan een reactie zijn op een politiek of maatschappelijk kwestie. Kunstenaars zijn in staat compleet andere of nieuwe werkelijkheden te scheppen. Door kunst- en cultuur(geschiedenis) leren leerlingen zichzelf, de omgeving, de maatschappij en de wereld te ontdekken en begrijpen. In een cultureel diverse samenleving is het van belang dat leerlingen elkaars cultuur leren kennen en zich daartoe weten te verhouden en daarover met elkaar communiceren. Leerlingen leren door, met en over kunst en cultuur.

GroenLinks ziet dat de beloning voor kunstenaars en cultuurmakers vaak niet in verhouding staat tot het werk dat zij verrichten en de waarde die zij hebben voor de samenleving. GroenLinks wil dat er alleen nog geïnvesteerd wordt in organisaties die zich aan de Fair Practice Code houden en het Fair Pay principe invoeren. Niet alleen op papier, daadwerkelijk in de praktijk! We willen daarvoor het cultuurbudget verhogen. Ook medefinanciers wordt gevraagd zich aan de code te houden. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door bij lokale kunst- en cultuuropdrachten een eerlijke beloning te betalen.
 

b. WEERT REGISSEERT CULTUURAANBOD

GroenLinks wil ruim baan blijven geven aan nieuwe initiatieven, én wil de bestaande culturele organisaties hierbij betrekken opdat programma’s beter afgestemd worden. Culturele initiatieven moeten elkaar versterken en niet beconcurreren. De leeftijdsgroep van 16 tot 35 jaar wordt actief betrokken bij culturele initiatieven. Hetzelfde geldt voor nieuwkomers. Samen bouwen we aan een cultureel imago dat specifiek is voor Weert.

Alle culturele activiteiten zijn makkelijk toegankelijk voor iedereen. Op één website ziet iedereen die dat wil in één overzicht waar je wanneer moet zijn voor culturele activiteiten. Een avondje naar het Munttheater of Theater de Huiskamer of een rondleiding door de stadsgidsen van Weert? Je vindt het gewoon tussen de films in de Gotcha!

Het Cwartier is een creatieve broedplaats voor tal van kleine organisaties. GroenLinks vindt het belangrijk dat het Cwartier blijft bruisen, zodat creatieve, culturele en innovatieve ondernemers een plek hebben om elkaar te ontmoeten en te blijven inspireren.
 

c. CULTUREEL ERFGOED BESCHERMEN

GroenLinks wil dat het Weertse cultureel erfgoed beschermd wordt. Zo zijn er niet veel historische monumenten meer in Weert en deze verdienen het beschermd te worden.

Weertse cultuur als de Vasteloavundj, de Kermis, Antje van de Statie, de Schutterijen, de Weerter vlaai en het Weerter dialect verdienen extra aandacht om behouden te blijven.

GroenLinks betreurt het dat veel kostbaar cultureel erfgoed verkocht is aan projectontwikkelaars. GroenLinks wil dat de Lichtenberg een levensvatbare functie krijgt, die het openlucht theater weer publiek toegankelijk maakt. GroenLinks wil verder dat de gemeente zich actief ervoor inzet dat er een nieuwe maatschappelijke bestemming gevonden wordt voor het KMS-terrein. Er kan bijvoorbeeld een zorginstelling, een Rijksdienst of een onderwijs- of onderzoeksinstituut gevestigd worden, eventueel met een betaalbare studentencampus. De aanwezige sportfaciliteiten kunnen door medewerkers of studenten gebruikt worden. Er kunnen nette kamers met de benodigde faciliteiten tegen een betaalbare prijs worden aangeboden met een goede ontsluiting op het openbaar vervoer. Ook sociale woningbouw behoort wat GroenLinks betreft tot de mogelijkheden.
 

d. SAMEN BEWEGEN: GEZOND ÉN SOCIAAL

Sportverenigingen dragen niet alleen bij aan het gezond bewegen, ze zorgen ook voor ontmoeting. GroenLinks wil ook de verbinding tussen sport en sociale vraagstukken te zoeken.  Mensen met een beperking of met beperkte financiële middelen moeten ook kunnen sporten.

GroenLinks kiest ervoor om meer focus te leggen op breedtesport dan op topsport. Grote sportevenementen zijn welkom maar wel als alle inwoners van de regio Weert hiervan kunnen genieten en het een impuls geeft aan de breedtesport.

GroenLinks pleit voor een transparante begroting. Een groot gedeelte van het budget zit vaak in gebouwen. Voor GroenLinks geldt: meer geld voor sporten en bewegen en minder voor gebouwen. Sportfaciliteiten kunnen vaak gedeeld worden met andere verenigingen of beschikbaar gemaakt worden voor aanvullende activiteiten.
 

e. JA VOOR GROENE, SOCIALE EN CULTURELE INITIATIEVEN

GroenLinks zet zich in voor een gemeente waar in elke wijk of dorp op elk gebied nieuwe initiatieven opbloeien. Initiatieven die wellicht niet financieel maar wel op andere manieren gefaciliteerd worden door de gemeenten. Zo kan bijvoorbeeld de leegstand van gebouwen worden gebruikt om groene, sociale of culturele initiatieven van de grond te krijgen.

GroenLinks pleit ervoor, dat kunst & cultuur ook in het Sociaal Domein wordt ingezet. Vaak speelt gezamenlijke betrokkenheid en mogelijkheid tot participatie een grote rol in community art. Denk hierbij aan het stimuleren van sociale cohesie en leefbaarheid in dorp of wijk, het bevorderen van mentale gezondheid en zelfvertrouwen, het bestrijden van eenzaamheid, zingeving en het (opnieuw) verbinding maken met de maatschappij. GroenLinks zet in op het versterken en verbinden van betrokken partijen en het transparanter en toegankelijker maken van financiering.

GroenLinks ziet graag initiatiefnemers en ondernemers die de gemeente uitdagen als zij bepaalde taken slimmer of goedkoper kunnen uitvoeren. Deze initiatieven volgen zelden de structuren van de gemeenten dat is net wat het zo interessant maakt. De gemeente zal dan ook buiten de financiële en organisatorische kaders moeten denken om deze initiatieven mogelijk te maken.
 

f. DIVERSITEIT KLEURT ONS LEVEN

GroenLinks staat voor een regio waar diversiteit gevierd wordt. Niet je afkomst, sekse of geaardheid telt, maar wie je als persoon bent en wat je doet. Discriminatie, geweld en uitsluiting passen hier niet bij. Vooroordelen bestrijd je door het gesprek aan te gaan. GroenLinks werkt samen met organisaties die bijdragen aan een actieve, open en solidaire samenleving. Hiervoor komt ook aandacht op scholen, bij verenigingen en bij bedrijven. GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in Weert.

GroenLinks wil dat de gemeente actief en structureel beleid voert tegen elke vorm van discriminatie. De gemeente ondersteunt lokale initiatieven en stelt hiervoor structureel middelen ter beschikking. De gemeente Weert draagt proactief uit dat Weert een regenboogstad is in haar communicatie. Ook neemt zij proactief een voorbeeldfunctie in op het gebied van seksuele en genderdiversiteit. In de communicatie met haar burgers gebruikt de gemeente genderneutrale taal, zodat iedere inwoner zich aangesproken voelt. In Weert wordt een diversiteitsraad opgericht die signaleert en de gemeente adviseert op het gebied van diversiteit en emancipatie.

Ter versterking van de positie van mensen met een beperking zet GroenLinks zet vol in op de uitvoering van het VN-verdrag ‘Handicap’. Gemeentelijke gebouwen, voorzieningen en (digitale) informatie maken we toegankelijker en bereikbaar voor mensen met een lichamelijke, zintuigelijke, mentale en/of verstandelijke beperking. We hebben speciale aandacht voor kinderen met een beperking; zij moeten in de buurt naar school en speeltuinen kunnen. Paden en oversteekplaatsen zijn breed en veilig. Blinden en slechtzienden kunnen zich veilig verplaatsen. Voor mensen die slecht ter baan zijn, zijn voldoende zit- en rustmogelijkheden. In het centrum zijn voldoende openbare toiletvoorzieningen. In Weert wordt de auto geweerd, maar er is altijd voldoende parkeerruimte voor minder validen, zonder dat hiervoor onredelijk hoge vergoedingen worden gevraagd.