Economische zelfstandigheid draagt bij aan zelfontplooiing. We willen werk ook kunnen combineren met tijd voor de zorg voor onze kinderen, met de mogelijkheid om te blijven leren en met voldoende vrije tijd om andere leuke dingen te doen. Daarbij verdienen we allemaal de zekerheid van een fatsoenlijk inkomen.

De bijstand moet uitgaan van de kracht van mensen. GroenLinks vindt het belangrijk, dat iedereen meedoet in de samenleving, dat iedereen van betekenis is. GroenLinks staat daarom voor een sociaal stelsel op basis van vertrouwen, dat mensen in staat stelt hun talenten te ontwikkelen. Een sociaal stelsel dat iedereen de ruimte biedt te kiezen voor combinaties van scholing, zorg, betaald werk en onbetaalde taken.

Iedereen wil zich graag veilig voelen in zijn eigen woon- en leefomgeving. GroenLinks ziet graag nóg meer aandacht voor het preventieve beleid in de jeugdzorg. De gemeente moet zorgen van ál haar inwoners serieus nemen. Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Niet iedereen kan terugvallen op een eigen netwerk. Iedereen die dat nodig heeft, heeft recht op professionele zorg. GroenLinks wil dat iedereen die moeite heeft met digitalisering ondersteuning krijgt.
 

a. VERTROUWEN IN MENSEN

Bij het beleid op het gebied van armoede, jeugd, welzijn en zorg, wil GroenLinks dat de mensen om wie het gaat altijd volwaardige gesprekspartner zijn. GroenLinks vindt dat je geen effectief beleid kunt ontwikkelen zonder de inbreng van degene voor wie dat beleid is bedoeld. GroenLinks wil niet alleen bij armoedebestrijding gebruik maken van professionele ervaringsdeskundigen, maar ook bij mensen met een zorgvraag. Professionele ervaringsdeskundigen worden al langer ingezet in de ggz, maar nog maar zeer beperkt in het sociaal domein. Ervaringsdeskundigen weten uit eigen ervaring wat wel werkt en wat niet werkt en kunnen andere mensen helpen met de weg naar herstel. Hier horen een goede opleiding en beloning bij.

GroenLinks stelt samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgprofessionals voorop. Niet de laagste prijs maar de hoogste kwaliteit moet leidend zijn. Mensen die dat aankunnen, ontvangen een integraal persoonsgebonden budget (PGB) voor alle aspecten van hun leven. Met andere woorden: een PGB voor zorg, werk, wonen én onderwijs.
 

b. MOTIVERENDE BIJSTAND – OP WEG NAAR HET BASISINKOMEN

GroenLinks wil een bijstand op basis van vertrouwen, zonder tegenprestatie, zonder kleinerende regels. GroenLinks streeft naar een bijstand waar intrinsieke motivatie, keuzevrijheid, ontplooiing, begeleiding en bijverdienmogelijkheden voorop staan. GroenLinks wil dat mensen in de bijstand in onze regio tot € 500 per maand mogen bijverdienen, in plaats van maximaal € 200 in maximaal 6 maanden. GroenLinks is groot voorstander van experimenten met het basisinkomen en verwelkomt deze in onze regio.

Op werkplekken zoals De Risse moeten mensen met een arbeidsbeperking een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Arbeid moet worden beloond met minstens het minimumloon of de geldende CAO. Mensen moeten kunnen rondkomen als ze werken. Werkprojecten zonder loon moeten met instemming van de werkzoekende afgesproken worden - zonder dwang - en gekoppeld zijn aan scholing op maat, passen in de weg naar een baan met baangarantie en beperkt zijn in tijd. Er moet worden getoetst op verdringing van betaalde arbeid.

Basisinkomen biedt vrijheid aan het individu en vermindert de behoefte aan een controlerende overheidsbureaucratie. Wij vinden dat een basisinkomen het instrument is voor bestaanszekerheid, rust en ontplooiing. GroenLinks wil landelijk stapsgewijs -binnen acht jaar- het basisinkomen invoeren voor iedereen.
 

c. PREVENTIEVE JEUGDZORG

GroenLinks wil dat medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin in kaart brengen welke hulpvragen zij tegenkomen en wat er aan de ontstane situatie voorafging. Door inzicht te krijgen in de top 10 aan hulpvragen wordt het makkelijker om zorg in te kopen waarvan verwacht wordt dat deze effectief zal zijn. En door te kijken welke situatie aan de hulpvraag voorafging kan gerichter preventief beleid worden ontwikkeld.
 

d. VOLDOENDE ZORGAANBOD

Het Sint Jans Gasthuis in Weert vervult een belangrijke functie voor onze regio en moet als basisziekenhuis behouden blijven. De spoedeisende hulp is hierbij essentieel.

GroenLinks vindt dat zorgprofessionals meer verantwoordelijkheid en ruimte gegeven wordt op basis van vertrouwen. Zorgverleners willen goede zorg bieden maar worden nu nog te veel belemmerd door registraties die zijn gebaseerd op wantrouwen. Meer vertrouwen helpt ook tegen personeelstekorten; niet alleen bij verpleegkundigen, maar ook bij jeugdhulpverleners en sociale wijkteams. 

GroenLinks gaat zich binnen de regio actief inzetten voor het opleiden van zorgpersoneel. Werkzoekenden die niet precies aan de vereiste criteria voldoen kunnen met een goed inwerkplan of met de juiste bijscholing veel van de openstaande vacatures vervullen. Gemeenten kunnen mensen vervolgens carrièrestartgaranties geven.

Mantelzorgers zijn onmisbaar, maar GroenLinks wil dat er oog is voor hun belastbaarheid. Mantelzorgers houden het beter vol als zij ondersteund worden door lotgenotencontact en als zij erop kunnen rekenen dat er bij een crisissituatie snel een oplossing wordt gezocht. We betrekken hen bij de zorgvraag, zetten tijdig ‘respijtzorg’ in en maken ons hard voor betaalde aanwezigheidszorg. Er komt ook meer aandacht voor jonge mantelzorgers.
 

e. MEE IN DIGITALISERING

GroenLinks wil dat iedereen die moeite heeft met digitalisering ondersteuning krijgt. GroenLinks denkt hierbij aan cursussen in buurthuizen, digitale hulp aan huis, het controleren op toegankelijkheid en leesbaarheid van overheidssites, en uiteraard het recht op betekenisvol menselijk contact met de overheid, niet alleen online maar ook offline.

GroenLinks wil dat de gemeenten in de regio Midden-Limburg West samen een ethische digitaliseringscommissie invoeren van onafhankelijke experts. Deze commissie kan gemeenten gevraagd en ongevraagd van advies voorzien over nieuwe technologie en het gebruik van data. Bij nieuwe contracten wordt deze commissie om advies gevraagd.
 

f. TRANSPARANT MELDPUNT

GroenLinks wil dat inwoners die zich ergens zorgen over maken serieus genomen worden. GroenLinks streeft naar een laagdrempelig algemeen meldpunt voor de gemeente Weert. Mensen worden via dit meldpunt verder geholpen als zij vinden dat ze zelf niet goed behandeld zijn, als ze vinden dat iemand anders niet goed behandeld is of als ze een hulpvraag hebben waarmee ze niet bij de huisarts of politie terecht kunnen. Zij kunnen hier terecht met financiële zorgen, of wanneer zij geluidsoverlast of stankoverlast ervaren, energieverspilling of waterverspilling constateren of lucht-, bodem-, water- of milieuverontreiniging, criminele activiteiten of uitbuiting van mensen in een kwetsbare positie vermoeden.

GroenLinks streeft naar een geanonimiseerd overzicht, met datumregistratie, van al deze meldingen op een website. Zo wordt inzichtelijk hoe we samen de regio leefbaarder en leuker kunnen maken. Op deze manier halen we eventuele misstanden uit de anonimiteit en kunnen alle inwoners meedenken over oplossingen.
 

g. VEILIGHEID

Veiligheid op straat is essentieel voor kinderen én volwassenen. GroenLinks wil geen verkeersslachtoffers meer. Het aantal fietsers dat overlijdt door een botsing met een auto moet naar nul. Het aantal ernstig gewonde slachtoffers onder fietsers moet met 50% omlaag. Daarom maken we aparte fiets- en wandelstroken en treffen we snelheidsbeperkende maatregelen daar waar dat nodig is en waar dat kan, zoals een maximumsnelheid van 30 km/uur binnen de bebouwde kom.

Overal waar verkeer elkaar kruist moet het veilig zijn ingericht. De meest veilige kruispunten zijn rotondes en daarna voorrangskruisingen zonder verkeerslichten. Ook onze twee typerende bruggen over het kanaal moeten veilig zijn. Er mag geen dodelijk afloop meer zijn als iemand in het kanaal te water raakt.

GroenLinks ondersteunt activiteiten die kinderen en nieuwkomers helpen om te leren fietsen en die ervoor zorgen dat ouderen kunnen blijven fietsen. Kinderen worden gestimuleerd om naar school te fietsen.

GroenLinks pleit ervoor bij werkgevers, dat werknemers een vergoeding voor fietskilometers, een aantrekkelijke regeling voor leasefietsen of een fiets van de zaak krijgen. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld.

Als inwoner van Weert wil je je veilig voelen. Om de georganiseerde misdaad tegen te gaan, moeten we onder meer inzetten op informatietechnologie en business intelligence, met inachtneming van privacywetgeving.
 

h. ZORG EN HUISVESTING

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van kwetsbare mensen, zoals mensen met verslavings- en GGZ-problematiek. GroenLinks vindt het belangrijk om de zorg ‘dichtbij’ te organiseren, dit kan door huisvesting anders in te richten en buren, wijkteams en huisartsen nauwer te laten samenwerken zodat mensen zonder directe familie in de buurt niet aan hun lot worden overgelaten.

Mensen met een zorgvraag die samen een woongroep willen vormen, moeten daarvoor de ruimte krijgen. In een woongroep houden mensen optimale zeggenschap over hoe zij hun zorg- en woonomgeving willen inrichten. Als Ja-gemeente denken we mee over mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.