Het gaat niet goed met onze natuur. Diersoorten sterven in rap tempo uit. Groen, biodiversiteit en natuur hebben plaats gemaakt voor stenen, auto’s en asfalt, logistieke bedrijven en intensieve veehouderij. Het landschap verdoost, verrommelt en verdroogt. Gebrek aan groen maakt ongelukkig en is ongezond.

GroenLinks komt op voor wat waardevol en kwetsbaar is. GroenLinks stelt de kwaliteit van grond, water, lucht én de kwaliteit van leven centraal. Dat doen we bij ieder bouwproject, bij elke aanpassing van de openbare ruimte en bij ieder toekomstplan. Dat vraagt om visie, om een integrale blik en een radicale herverdeling van onze ruimte.

In Weert en omgeving worden natuurgebieden gescheiden van woonkernen door oude en nieuwe moerasontginningen. Bermen en sloten zijn hierin belangrijke ecologische verbindingszones. GroenLinks zorgt voor een natuurvriendelijk beheer van bermen en sloten.

We beschermen onze natuur, gaan ons landschap herstellen en versterken, en maken onze omgeving weerbaarder tegen klimaatverandering. Tegen extreme hitte, extreme droogte en wateroverlast tijdens hoosbuien. Of het nu gaat over mens, dier, of onze aarde: GroenLinks zet groen geluk op één.
 

a. OMGEVINGSVISIE

De leefomgeving, biodiversiteit, sociale opgaven en de toekomst van onze aarde zijn belangrijker dan rendementsdenken. Maatschappelijke waarde en groen worden leidende principes in de lokale Omgevingsvisie en bij gemeentelijke aanbestedingen. We gaan de ecologische waarde van onze landschappen en natuur herstellen door landschapsreconstructies. We zien de kanalenviersprong als hét verbindende element binnen de regio. We vergroten de biodiversiteit, beschermen dierenwelzijn en gaan verdroging tegen.

Alle inwoners hebben recht op ruimte voor groen, gezond water en gezonde lucht. GroenLinks wil een prominente plaats voor de fiets in de omgevingsvisie. In overleg met de Dierenbescherming kunnen verkeersmaatregelen nodig zijn om dieren in het wild te beschermen. GroenLinks wil géén nieuwe blokkendozen in het landschap als die niet tot duurzame banen leiden en slechts ten koste gaan van groen en luchtkwaliteit. GroenLinks wil een landschapsinclusief omgevingsbeleid voeren, waarbij energie- en mobiliteitstransitie slim worden ingepast in het ruimtegebruik. Milieucriminaliteit wordt actief opgespoord en bestraft.
 

b. SCHONE LUCHT

Inwoners verdienen het om beschermd te worden tegen luchtverontreiniging en stankoverlast door wegverkeer, bedrijven en intensieve veehouderij. GroenLinks streeft ernaar dat inwoners van Weert geen hinder ondervinden van stank, door aan te sturen op passende maatregelen bij de bron.

De regio Weert is bekend vanwege de hoge fijnstof-concentraties. Desondanks ontbreken meetpunten van het RIVM in de wijde omgeving. GroenLinks vindt dat er ten minste één luchtkwaliteitsmeetpunt in Midden-Limburg-West moet komen.
 

c. GEZONDE LANDBOUW

Productie van vlees en eieren voor de wereldhandel, die gepaard gaat met invoer van veevoer en kunstmest, met verontreiniging van onze bodem en lucht, om de producten vervolgens tegen lage prijzen weer te exporteren is niet meer van deze tijd. GroenLinks zet zich in voor een gezondere duurzamere landbouw in onze regio.

Om dit te bereiken wil GroenLinks samen met boeren en andere betrokkenen verandering stimuleren en experimenten faciliteren. Agrarische bedrijven die circulair en natuurinclusief werken, met zorg voor bodem, biodiversiteit en omgeving, verdienen immers een eerlijke prijs voor een verantwoord geproduceerd product. De gemeente voorkomt met behulp van haar bestemmingsplannen de vestiging of uitbreiding van intensieve vee-industrie binnen haar grenzen. Verder denken wij aan het instellen van een maximaal aantal dieren per hectare. 

GroenLinks werkt samen met het waterschap en met de provincie om water beter vast te houden en de water- en bodemkwaliteit te verbeteren. Randen van bermen en sloten worden niet meer mee geploegd en er komen geen bestrijdingsmiddelen of stalafvoeren meer in terecht. We trekken geen percelen meer samen. Perceelafscheidingen zijn van groot belang voor de natuur. Bedrijven laten geen zwerfplastic meer achter in het buitengebied.
 

d. MINDER VERVUILENDE AUTO’S

GroenLinks zet de omslag naar elektrisch rijden en openbaar vervoer in de hoogste versnelling. GroenLinks wil onderzoeken wat de beste mogelijkheid is om mensen uit alle dorpskernen van de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal en Cranendonck zónder eigen auto naar het centrum van Weert te laten reizen. GroenLinks wil dat iedereen toegang krijgt tot duurzaam vervoer, ook wie weinig te besteden heeft.

Online kopen en laten bezorgen via koeriers is booming. In plaats van bestelbusjes naar talloze adressen te laten rijden, pleit GroenLinks voor centrale afhaalpunten per wijk of dorp. Ook stimuleert GroenLinks elektrisch deelvervoer door middel van elektrische deelfietsen als elektrische deelauto’s. Bewoners krijgen de mogelijkheid om autoparkeerplekken in hun wijk of dorp om te zetten naar fietsparkeerplekken, rekening houdend met ecologische waarden.

GroenLinks investeert in de fietsinfrastructuur in de wijde omgeving. Er komen snelfietspaden die alle wijken en dorpskernen met de belangrijkste voorzieningen verbinden. De gemeente zorgt voor aanleg en onderhoud van fietspaden voor dagelijks en recreatief verkeer. Het hoofdnetwerk voor de fiets moet op orde zijn en ontbrekende schakels worden toegevoegd. Het centrum van Weert wordt beter toegankelijk voor fietsen. Waar nodig maken we extra fietsparkeerplekken. In het centrum van Weert zijn fietsers niet verboden maar te gast.

GroenLinks pleit voor nachttreinen voor jongeren en voor goede internationale treinverbindingen. GroenLinks geeft, in plaats van de IJzeren Rijn, de voorkeur aan een spoorverbinding van Brussel via Antwerpen, Eindhoven, Venlo naar Düsseldorf en Duisburg waarbij wijken, dorpen en kwetsbare natuur worden ontzien. Voor duurzaam personenvervoer tussen Weert en Hamont-Achel pleit GroenLinks voor een elektrische busverbinding.
 

e. OMGAAN MET KLIMAATVERANDERING

Het klimaat verandert. We krijgen steeds vaker te maken met hete en droge periodes, met nattere periodes en wateroverlast. Het is nodig om de negatieve gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Maatregelen zoals vergroening, groene daken, regenpijpafkoppeling etc. worden daarom met voorrang toegepast rondom zorginstellingen, ziekenhuizen, basisscholen, verpleeghuizen, seniorenflats en andere plaatsen waar jonge of kwetsbaardere mensen samenzijn.

Groen links juicht toe, dat Weert zich in 2019 heeft aangesloten bij ‘Steenbreek’, een platform dat gemeenten ondersteunt om verstening van de stad en afbreuk aan biodiversiteit tegen te gaan.

Behalve subsidies voor het afkoppelen van regenwater, het aanleggen van groene daken en het isoleren van woningen, wil GroenLinks ook subsidies invoeren voor mensen die tegels vervangen door (gevel)tuinen. Als de gemeente de openbare ruimte aanpast door bijvoorbeeld een speelpark aan te leggen of met het riool aan de slag te gaan, levert dit méér groen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid op. GroenLinks wil samen met bewoners kijken waar verbetermogelijkheden zijn voor groen. Groen dat door bewoners samen wordt aangelegd geeft meer verbinding in een wijk of dorp.

GroenLinks wil dat de daken die we hebben goed worden gebruikt. Voor ontwikkelaars die bouwprojecten willen aangaan in onze gemeente geldt het groen, tenzij-principe: zij moeten aangeven waarom er géén groene daken of andere klimaat-adaptieve maatregelen mogelijk zijn, in plaats van andersom.
 

f. GEZONDE REGIO VOOR MENS ÉN DIER

GroenLinks kiest voor oplossingen waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van mens en dier. Geluidsoverlast van vliegverkeer, motoren, landbouw- en vrachtverkeer moet verminderen. We beoordelen het gebruik van straatverlichting op veiligheid én op mogelijke lichtvervuiling. Overlast door vuurwerk proberen we zoveel mogelijk te beperken en we zijn voor een particulier vuurwerkverbod. Preventie van overlast door plaagdieren willen we bereiken door goede publieksvoorlichting en communicatie.

De gemeente informeert burgers over het belang van het chippen van katten en ondersteunt chipacties. De gemeente biedt financiële ondersteuning bij de TNR-methode (vangen, castreren/steriliseren en vrijlaten) in het kader van haar wettelijke taak ten aanzien van zwerfkatten.

De gemeente hanteert een voorkeursbeleid voor circussen zonder dieren. De gemeente stelt aanvullende voorwaarden ten aanzien van het organiseren van evenementen met dieren.

De gemeente maakt goede afspraken met dierenasielen en ambulancediensten over de opvang van dieren en verstrekt een kostendekkende vergoeding. De gemeente ziet toe op afspraken tussen hulpdiensten en dierenasielen over de opvang van huisdieren bij bijzondere omstandigheden van de eigenaar. De gemeente voorziet de dierenambulance in de benodigde parkeervergunningen.

GroenLinks wil natuurlijke droge en natte bufferzones creëren om de drie Natura2000 gebieden, die onze regio rijk is, goed te beschermen. GroenLinks wil natuurgebieden en groenstroken op deze manier met elkaar verbinden. Bermen en slootkanten worden nooit tussen 15 maart en 15 juli gemaaid tenzij de verkeersveiligheid in het geding is. In dat laatste geval wordt er wekelijks gemaaid. Alle bermen en andere groene of blauwe plekken worden voortaan verzorgd en aangelegd volgens de principes van ecologisch beheer.

Als de gemeente een boom kapt, plant ze er twee voor terug. Kappen gebeurt nooit in het broedseizoen. Om bomen te kappen met een bredere omtrek dan 25 cm is een vergunning nodig, zowel voor particulieren als voor bedrijven.