GroenLinks wil meer samenwerking tussen en met de energiecoöperaties die de regio rijk is. Weert moet concrete invulling geven aan de Regionale Energiestrategie (RES) Noord- en Midden-Limburg. Onder andere met gezamenlijke duurzaamheidsprojecten zorgt Weert voor versnelling van de energietransitie. Hiermee realiseert Weert de doelstellingen, om in 2030 de energiebehoefte te halveren, in 2040 energieneutraal te zijn en uiteindelijk in 2050 aardgasvrij te zijn.

Wij willen dat de energietransitie eerlijk verloopt, samen met onze inwoners wordt vormgegeven en uitgevoerd, en dat projecten duurzaam en met zorg voor natuur en biodiversiteit worden ontwikkeld.

De energietransitie mag de inkomensongelijkheid niet verder vergroten: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Inwoners met beperkte financiële middelen krijgen meer mogelijkheden om mee te profiteren van coöperatieve energieprojecten en duurzame energie.

GroenLinks stimuleert energieneutraliteit, gebruik van duurzame materialen en vergroening via vergunningen, subsidies en aanbestedingen. GroenLinks ziet een voortrekkersrol voor de gemeente Weert in de warmtetransitie van de hele regio.

GroenLinks maakt zich sterk voor een circulaire economie. Grondstoffen komen uit de regio en blijven in de regionale kringloop behouden. Weert zet in op korte ketens, hergebruik van grondstoffen, en vervult een voorbeeldfunctie door beleid te ontwikkelen en maatregelen te nemen waarbij de hoeveelheid restafval vermindert.
 

a. SAMENWERKEN AAN GROENE ENERGIE

Het is duidelijk dat aardgas, aardolie en kolen op termijn geen houdbare energiebronnen zijn. GroenLinks is voor lokale opwekking van energie door middel van windparken, zonneparken en zonnepanelen op daken. Door de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet en doordat het nog niet mogelijk is om energie efficiënt op te slaan voor toekomstig gebruik, zien wij een windpark gecombineerd met een zonneveld op dit moment als het best beschikbare alternatief.

Om de opbrengsten in deze regio te houden en om grondspeculatie tegen te gaan, wil GroenLinks dat elk wind- of zonne-energie project volledig coöperatief ontwikkeld wordt. Het landelijke ontwikkelfonds voor coöperaties kan hierbij helpen. GroenLinks ziet graag dat alle energiecoöperaties uit de regio actief betrokken worden bij de aanbesteding. Samenwerking tussen gemeenten is belangrijk om tot een goede ruimtelijke inpassing te komen.

Wij vinden lokale participatie essentieel voor het benodigde maatschappelijk draagvlak. Mensen zonder eigen dak of grond krijgen ook de mogelijkheid om in hun directe omgeving mee te investeren in duurzame energie. Weert ondersteunt bewonersinitiatieven, stelt daken en geluidsschermen beschikbaar en faciliteert coöperatieve projecten voor energieopwekking. Het project Nering Bögel in Weert is een mooi voorbeeld.

Naast initiatieven die de lokale productie van groene energie stimuleren, omarmt GroenLinks ook lokale initiatieven voor decentrale opslag van energie. Groene waterstof is een vorm van schone energie voor zaken die moeilijk op elektriciteit kunnen draaien, zoals de industrie en zwaar transport. GroenLinks wil bedrijven stimuleren meer te elektrificeren en over te stappen van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen zoals groene waterstof.
 

b. EEN EERLIJKE ENERGIETRANSITIE BIEDT KANSEN!

GroenLinks wil alle Weertenaren enthousiasmeren om hun woning energiezuinig te maken. Daarbij vinden we het belangrijk, dat ook inwoners met beperkte financiële middelen meedoen aan de energietransitie. Van energiecoaches krijgen zij gratis advies en hulpmiddelen als tochtstrips, ledlampen, radiatorfolie, luchtkwaliteitsmeters, etc. Door mensen zonder baan tot energiecoach op te leiden vangen we drie vliegen in één klap: mensen verbruiken minder energie, de energierekening gaat omlaag én de werkloosheid loopt terug.

GroenLinks ondersteunt het project Warm Wonen Weert, waarin partijen samen aan de slag gaan om de bestaande woningvoorraad in Weert te verduurzamen. Daarnaast vindt GroenLinks het belangrijk dat er tijdens het isoleren van gebouwen voldoende aandacht wordt besteed aan ventilatie. GroenLinks pleit voor het ter beschikking stellen van luchtkwaliteitsmeters waarmee iedereen zelf CO2-waarden kan controleren.

De energietransitie biedt de mogelijkheid om samen met UWV, werkgevers, vakbonden en onderwijsinstellingen meer mensen aan werk te krijgen. GroenLinks wil ondernemers, onderzoeksinstituten en opleidingen uit de wijde omgeving met elkaar verbinden om mensen in de regio Weert op te leiden voor een duurzame energietechnologiesector.

Door bewoners te laten samenwerken in pilotprojecten om hun huizen of gebouwen te verduurzamen, of schone energie op te wekken, leren zij elkaar al doende kennen in een gemeenschappelijk doel. De ervaring leert, dat dit leidt tot meer saamhorigheid in de wijk. GroenLinks moedigt bewonersinitiatieven aan die leiden tot samenwerking in duurzaamheid.
 

c. AFVAL EN ZWERFAFVAL TERUGDRINGEN

Het terugdringen van de hoeveelheid restafval en zwerfaval gebeurt het meest effectief bij de bron. Bij bouw- of herstelwerkzaamheden zal de gemeente erop toezien dat er geen zwerfafval in de omgeving belandt. Bij het aanleggen en renoveren van wegen en vergelijkbare projecten mag geen materiaal gebruikt worden dat vermengd is met plastic of andere milieubelastende stoffen. Supermarkten, winkeliers, fastfoodketens en bedrijven vragen we om beleid waarmee afvalstromen geminimaliseerd worden. Evenementen verduurzamen we door in de vergunningverlening bijvoorbeeld gebruik van navulbare flesjes, bekers en watertaps op te nemen.

GroenLinks is voor gescheiden afvalinzameling. GroenLinks zet in op differentiële tarieven (diftar), waarbij huishoudens die minder restafval aanbieden een lagere afvalstoffenheffing krijgen. Om te voorkomen dat dit tot extra zwerfafval leidt, wil GroenLinks een hoog vast deel en een laag variabel deel laag. Minima kunnen een gedeeltelijke kwijtscheldingsregeling aanvragen net als mensen met veel medisch afval. Mensen zonder auto krijgen de mogelijkheid om kosteloos grofvuil op te laten halen.

We zien in Weert te vaak overvolle afvalcontainers voor glas, plastic, metaal en drankkartons, met als gevolg afvaldumping. Om dit te voorkomen zet GroenLinks zich in voor meer afvalinzamelpunten. Een afvalinzamelpunt moet voldoende capaciteit hebben voor de Weertenaren in de omgeving. Met nieuwbouw moet worden gekeken naar mogelijkheden voor nieuwe afvalinzamelpunten.

Te vaak worden goede materialen bestempeld als afval. Alle initiatieven om de levensduur van spullen te verlengen zoals het gebruik van apps, repair cafés, ruilwinkels en tweedehandswinkels worden door GroenLinks met enthousiasme begroet. Creatief gebruik van levensmiddelen met een verlopen houdbaarheidsdatum wordt gestimuleerd.
 

d. CIRCULAIR BOUWEN

We bouwen circulair. Circulariteit – waarbij kringlopen zich sluiten en afval een grondstof is – wordt een vast criterium bij gronduitgifte, aanbestedingen en vergunningen. Dat betekent dat er bij nieuwbouw minder milieubelastende materialen mogen worden gebruikt en meer gerecyclede materialen moeten worden ingezet.

GroenLinks staat voor duidelijke prestatieafspraken met woningcorporaties over het ontwikkelen naar betaalbare CO2 neutrale woningen in onze gemeente. In Weert is een mooi begin gemaakt. Met subsidie uit het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt zijn zestien sociale huurwoningen van duurzaam hout gebouwd. Door meer huizen van hout in plaats van beton en staal te bouwen kan veel CO2-winst worden behaald.
 

e. ENERGIEBESPARING BIJ BEDRIJVEN

Juist bij het bedrijfsleven is grote CO2-winst te behalen. GroenLinks wil er daarom op toezien dat bedrijven werk maken van energiebesparing. Elke investering die binnen vijf jaar wordt terugverdiend, moet verplicht gedaan worden volgens de Wet Milieubeheer. GroenLinks wil ook het MKB stimuleren om energie te besparen waar dat kan.

GroenLinks wil dat bedrijven die zich in de gemeente vestigen een duurzaamheidsplan opstellen. Hierin wordt aangegeven hoe zij op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier gaan ondernemen.
 

f. DE GEMEENTE GEEFT HET GOEDE VOORBEELD

GroenLinks staat voor maximale CO2-reductie binnen de eigen gemeentelijke organisatie; de gemeente gebruikt groene stroom, isoleert maatschappelijk vastgoed (scholen, sportvoorzieningen etc.) en legt zonnepanelen op de daken. Ook zet de gemeente zich actief in voor verduurzaming in de keten (leveranciers, onderaannemers etc.). Om ervoor te zorgen dat deze beloften niet vrijblijvend zijn wil GroenLinks dat Weert zich via de  CO2 prestatieladder laat certificeren.

Onze gemeente koopt circulair in. Circulariteit wordt in alle aanbestedingen een criterium. Met een circulair inkoopbeleid geven we lokale en regionale leveranciers een extra stimulans om circulair te worden. Het uitgangspunt voor iedereen moet zijn dat circulair gebruik van stoffen veilig en verantwoord gebeurt.

GroenLinks maakt zich zorgen over het functioneren van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord. Door de afwijkende organisatievorm in deze regio zijn er zorgen ontstaan over vermijdbare milieu- en gezondheidsschade. De gemeente Weert heeft wettelijke verantwoordelijkheden op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving die nooit ondergeschikt gemaakt mogen worden aan overwegingen op het gebied van kosten of efficiëntie.