GroenLinks wil dat de gemeente barrières wegneemt voor mensen met een beperking en voor mensen met taal- en rekenproblemen. Iedereen kan bijdragen aan een eerlijke, gezonde en duurzame samenleving vanuit eigen interesses en mogelijkheden. Sociale principes, eerlijk delen en duurzaamheid vinden we belangrijker dan rendement.

Alle inwoners hebben recht op passend werk, betaalbare woonruimte, goed voedsel, internet, sport, sociale activiteiten, toegang tot kinderopvang, deelname aan schooluitjes, kleding, schoenen én een gezonde leefomgeving.

GroenLinks staat voor een innovatieve en preventieve armoedeaanpak. Alle mensen met betaalproblemen moeten worden bereikt. Door afspraken met woningbouwcorporaties, scholen, energieleveranciers en zorgverzekeraars kunnen vaste lasten beheersbaar blijven en worden betaalproblemen onmiddellijk gesignaleerd en aangepakt.

GroenLinks wil de economische zelfstandigheid van ouders structureel verbeteren. Ouders krijgen ruimte om te werken aan persoonlijke ontwikkeling. Vroeg-, voor- en naschoolse kinderopvang moet beschikbaar zijn voor alle kinderen, liefst tot de leeftijd van 12 jaar.
 

a. KANSEN VOOR IEDEREEN

GroenLinks wil dat iedereen eerlijke kansen krijgt om mee te doen in de maatschappij. Dat geldt voor mensen met een beperking, mensen die moeite hebben met het Nederlands, bijstandsgerechtigden, werkzoekenden en mensen die met armoede en/of schulden worstelen.

De gemeente geeft het goede voorbeeld. Het personeelsbestand van de gemeente is een afspiegeling van de lokale samenleving. Weert voert een actief personeelsbeleid waarin diversiteit en inclusiviteit een belangrijke plek innemen. 

De gemeente ziet erop toe, dat alle instellingen die zij contracteert, zorgdragen voor goed werkgeverschap en een fatsoenlijk loon.
 

b. INWONERS BETREKKEN

Samenwerken aan een gemeenschappelijk doel leidt tot saamhorigheid. GroenLinks wil daarom dat inwoners via lokale burgerberaden (een groep door loting aangewezen mensen) een centrale rol gaan spelen in de lokale energietransitie en de klimaatcrisis.

Burgerfora of burgerberaden zijn op allerlei domeinen toepasbaar. Groen Links wil een beleid om democratische besluitvorming een duidelijkere plaats te geven binnen de lokale politiek.

GroenLinks wil projecten faciliteren die Pro Demos aanbiedt voor scholen. Kinderen op de basisschool en de middelbare school kunnen zo zelf ervaren hoe ze invloed kunnen uitoefenen en kunnen meebeslissen.
 

c. PROACTIEVE AANPAK TAAL- EN REKENPROBLEMEN

GroenLinks is groot voorstander van actief beleid om ervoor te zorgen dat alle kinderen vanaf 2 jaar naar een peutergroep of kinderdagverblijf gaan. Dit voorkomt achterstanden in taal en leren, die op latere leeftijd moeilijker in te lopen zijn.

GroenLinks wil ouders van kinderen met een taalachterstand cursussen aanbieden. Weert doet mee aan het landelijke initiatief “Gelijke Kansen Alliantie”.

Bij de uitvoering van de participatiewet, de WMO en de schuldhulpverlening moeten taalproblemen structureel gesignaleerd worden. Het lokale taalnetwerk wordt versterkt en breidt zich uit. Het Bibliocenter, Gilde Educatie, Punt Welzijn en De Risse worden ondersteund in de ontwikkeling van een aantrekkelijk aanbod om taalvaardigheden te verbeteren. Waar nodig worden tolken ingezet.

De gemeente stimuleert werkgevers om laaggeletterdheid op de werkvloer aan te pakken via het werkgeversservicepunt, het Leerwerkloket en bij het Regionaal Mobiliteitsteam.

De gemeente neemt toegankelijke dienstverlening en het gebruik van eenvoudige taal (maximaal B1) op in het gemeentelijk beleid. De gemeente geeft het goede voorbeeld door in bewonersbrieven, op digitale formulieren en op gemeentelijke websites eenvoudige taal te gebruiken. Dit wordt ook gevraagd van organisaties als BSGW, gemeentelijke schuldhulpverlening en welzijnsorganisaties.
 

d. TOEGANKELIJK ONDERWIJS

GroenLinks vraagt de gemeente om subsidies in te zetten om scholen te verduurzamen en te zorgen voor groenblauwe en toegankelijke speelplaatsen. Dit geldt in het bijzonder voor de nieuwe school op Boshoven en de Vrije School die zich naar verwachting in september 2022 in Weert zal vestigen.

GroenLinks wil dat een Aandachtsfunctionaris Passend Onderwijs binnen de gemeente zich gaat inzetten voor de beste ondersteuning voor kinderen met een bijzondere zorgvraag. Doel is om de mogelijkheden van passend onderwijs bij meer ouders en leerlingen bekend te maken.

GroenLinks wil dat de gemeente Weert in de Lokale Educatieve Agenda mogelijkheden bespreekt om te komen tot tot brede brugklassen op verschillende locaties.

GroenLinks wil investeren in onafhankelijke klimaateducatie, ook voor volwassenen.

GroenLinks wil actief gemeentelijk beleid om kinderopvang toegankelijk te maken voor ouders. Dit kan door hulp te bieden bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag en door beleid op te stellen voor kinderen die om medische of sociale oorzaken risico lopen op sociaal-emotionele of cognitieve ontwikkelingsproblemen of - achterstand.

Op elke leeftijd is het ontwikkelen van jezelf belangrijk, aangeleerde kennis is snel verouderd. GroenLinks wil inzetten op het blijvend ontwikkelen van vaardigheden als probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch nadenken en samenwerken. Wanneer iemand werkeloos raakt, moet omscholing naar kansrijke beroepen gefaciliteerd worden.
 

e. AANDACHT VOOR LOKALE ONDERNEMERS

Het midden- en kleinbedrijf is de banenkampioen van Nederland. Deze honderdduizenden ondernemers spelen met hun lokale en regionale betrokkenheid een onmisbare economische en sociale rol in de samenleving. Wij zorgen ervoor dat het midden- en kleinbedrijf ook na de coronacrisis deze rol kan blijven spelen. Wij doen dit onder andere met stimuleringsmaatregelen voor groen en sociaal ondernemerschap, hulp bij digitalisering, mkb-vriendelijke aanbestedingen door de overheid en het gemakkelijker maken van Europese samenwerking. We zorgen voor een eerlijk speelveld voor het midden- en kleinbedrijf ten opzichte van grote bedrijven.

Lokale ondernemers vervullen een belangrijke rol in de buurt en zijn belangrijk voor de sociale cohesie. We beschermen ondernemers tegen forse huurstijgingen en speculatie op hun huurpand.
 

f. GROENE BANEN

GroenLinks wil dat ondernemers die gevestigd zijn of zich willen vestigen in Weert maatschappelijk betrokken werkgevers zijn. Dat betekent, dat zowel theoretisch als praktisch opgeleide jongeren uit de regio zich hier kunnen blijven ontwikkelen en in onze regio kunnen blijven wonen en werken. GroenLinks wil graag dat de mogelijkheden onderzocht worden om dependances van opleidings- en onderzoeksinstituten naar Weert te halen. Ook een Rijksdienst zou zich prima in Weert kunnen vestigen.

Bij banen voor de toekomst denkt GroenLinks aan banen die ontstaan door de energietransitie, door verduurzaming en door het ontwikkelen van een circulaire economie. GroenLinks zal bedrijven ertoe aanzetten om actief te innoveren op deze gebieden, zodat er meer groene banen komen voor zowel theoretisch als praktisch geschoolden. Innovatieve ondernemingen zijn immers de aanjagers van een groene en eerlijke economie.
 

g. ARMOEDE EN SCHULDEN: PREVENTIE EN MEDEMENSELIJKHEID

Mensen die met armoede en/of schulden worstelen, worden niet aan hun lot overgelaten. De gemeente staat ze bij met raad en daad door een laagdrempelig loket te creëren.

De gemeente draagt bij aan het voorkómen van schulden door met mensen mee te denken en proactief en creatief te handelen, bijvoorbeeld wanneer aanvraagformulieren per abuis niet volledig zijn. Bij verminderde verwijtbaarheid moet terughoudend worden omgegaan met het opleggen van boetes en sancties. In alle gevallen moet naar passende oplossingen gezocht worden voor inwoners in de knel.

GroenLinks wil dat iedereen die met armoede te maken krijgt weet welke mogelijkheden er binnen de gemeente zijn. De inzet van professionele ervaringsdeskundigen kan helpen bij het vinden van een passende oplossing. Het geld voor armoedebeleid moet primair ten goede komen aan de mensen die het betreft. GroenLinks wil monitoren welke armoederegelingen kinderen en volwassenen daadwerkelijk helpen om uit de armoede te komen.
 

h. DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN VN OMARMEN

GroenLinks wil dat Weert de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties gaat omarmen. Dit zijn zeventien doelstellingen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.