GroenLinks wil schaliegasvrij Weert

GroenLinks Weert wil dat de gemeente Weert zich uitspreekt tegen schaliegas. Weert zou een schaliegasvrije gemeente moeten zijn, in navolging van vele andere gemeenten die zich schaliegasvrij hebben verklaard.

GroenLinks ziet liever dat er geïnvesteerd wordt in duurzame energie, zoals bijvoorbeeld zonne-energie en aardwarmte. ‘’Schaliegas is een tijdelijke oplossing en belemmert de transitie naar een duurzame energievoorziening’’, aldus lijsttrekker Bas Meijboom. ‘’GroenLinks kiest voor mens en milieu en is daarom tegen (proef)boringen naar schaliegas’’. 

De gemeente Weert is een van de vele gemeenten waar schaliegas in de grond zit en kan dus een potentieel wingebied zijn voor schaliegas. Het kabinet heeft op dit moment besloten om proefboringen naar schaliegas uit te stellen. Het kabinet gaat nu eerst opnieuw onderzoek doen naar andere locaties, om daar in de toekomst schaliegas te kunnen gaan winnen. De gemeente Weert zou hierbij een mogelijke locatie kunnen zijn.

Echter wil GroenLinks Weert het niet zo ver laten komen. De gemeente moet zich schaliegasvrij verklaren, nu en in de toekomst. Meijboom: ‘’Het winnen van schaliegas gaat niet zonder risico’s: het vergroot de kans op aardbevingen, bodem en grondwater kunnen ernstig vervuild raken en het is bovendien erg belastend voor het milieu’’.

GroenLinks Weert zal het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad schriftelijk vragen stellen over mogelijke (proef)boringen naar schaliegas in Weert. Meijboom: ‘’Wanneer de gemeente Weert zich wil profileren als een duurzame gemeente, ligt het voor de hand dat in navolging van andere gemeenten in de omgeving ook Weert ‘schaliegas vrij’ te verklaren. GroenLinks Weert zet hier graag op in. ‘

In de brief zijn de volgende vragen gesteld:

1. Deelt u onze indruk dat het grondgebied van de gemeente Weert een mogelijke locatie is voor winning van koolwaterstoffen en in het bijzonder schaliegas?

2. Is er vanuit het ministerie van EL&I overleg gezocht met de gemeente Weert, of anderszins gecommuniceerd over de verleende en aangevraagde exploratievergunningen? Welk standpunt heeft u daarbij toen eventueel ingenomen?

3. Welke stappen heeft u tot nu toe gezet om zich te vergewissen dat Weerter burgers geen onaanvaardbare risico’s lopen als gevolg van (proef) boringen?

4. Welke middelen staan de gemeente ter beschikking om (proef-)boringen naar koolwaterstoffen en in het bijzonder schaliegas op Weerter grondgebied te voorkomen?

5. Heeft er binnen de grenzen van de gemeente Weert al specifiek/ aanvullend onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van koolwaterstoffen en in het bijzonder schaliegas in de bodem?

6. Wordt de ontwikkeling op gebied van winning van fossiele brandstoffen op de voet gevolgd door het ambtelijk apparaat? Zo ja, wie/ welke afdeling is hier mee belast?

7. Bent u het met ons eens dat de gemeente Weert zo snel mogelijk een standpunt over schaliegaswinning moet innemen? Hoe verhoudt schaliegas-exploratie zich daarbij tot het vastgestelde lokale klimaatbeleid?

8. Heeft de gemeente Weert al overwogen om "schaliegas vrij" te blijven? Zo ja, waarom en zo neen, waarom niet?