GroenLinks: ook in Weert geen schaliegasboringen!

College B&W Weert gaat voorbij aan signaal gemeenteraad

Begin oktober heeft GroenLinks Weert schriftelijk vragen gesteld aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders inzake mogelijke schaliegasboringen binnen de gemeente Weert. GroenLinks was dan ook zeer blij met het feit dat op 6 november jl. de gemeenteraad van Weert zich unaniem heeft uitgesproken tegen de winning van schaliegas en bovendien de gemeente Weert uitriep tot schaliegasvrije gemeente.

 

 

 

 

 

 

Op 3 december heeft GroenLinks Weert van het college van B&W een schriftelijke reactie ontvangen. Uit deze reactie kunnen we concluderen dat B&W volledig voorbij gaat aan het ingenomen standpunt van de gemeenteraad en de burger. B&W conformeert zich namelijk aan het standpunt van gedeputeerde staten van Limburg en geeft aan het thans te vroeg te vinden om in te gaan op de vragen die GroenLinks heeft gesteld. GroenLinks Weert betreurt het ten zeerste dat het college van B&W zich conformeert aan het standpunt van gedeputeerde staten en daarmee kennelijk afstand neemt van het besluit van de gemeenteraad om Weert tot schaliegasvrije gemeente te verklaren.

Het standpunt van B&W sluit daarin ook niet aan bij de koers op het gebied van duurzaamheid die de gemeente in de afgelopen jaren heeft ingezet. Als men in zou zetten op de duurzame koers, dan zou B&W volledig achter het standpunt staan van de raad en zou B&W zich focussen op energieneutraliteit en duurzame wijzen van energieopwekking.

Het bestuur van GroenLinks Weert beraad zich momenteel nog welke stappen kunnen worden ondernomen naar aanleiding van de schriftelijke reactie van B&W.

Hieronder staan de vragen weergegeven welke wij schriftelijk gesteld hebben aan het college en de gemeenteraad.

1. Deelt u onze indruk dat het grondgebied van de gemeente Weert een mogelijke locatie is voor winning van koolwaterstoffen en in het bijzonder schaliegas?
2. Is er vanuit het ministerie van EL&I overleg gezocht met de gemeente Weert, of anderszins gecommuniceerd over de verleende en aangevraagde exploratievergunningen? Welk standpunt heeft u daarbij toen eventueel ingenomen?
3. Welke stappen heeft u tot nu toe gezet om zich te vergewissen dat Weerter burgers geen onaanvaardbare risico’s lopen als gevolg van (proef) boringen?
4. Welke middelen staan de gemeente ter beschikking om (proef-)boringen naar koolwaterstoffen en in het bijzonder schaliegas op Weerter grondgebied te voorkomen?
5. Heeft er binnen de grenzen van de gemeente Weert al specifiek/ aanvullend onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van koolwaterstoffen en in het bijzonder schaliegas in de bodem?
6. Wordt de ontwikkeling op gebied van winning van fossiele brandstoffen op de voet gevolgd door het ambtelijk apparaat? Zo ja, wie/ welke afdeling is hier mee belast?
7. Bent u het met ons eens dat de gemeente Weert zo snel mogelijk een standpunt over schaliegaswinning moet innemen? Hoe verhoudt schaliegas-exploratie zich daarbij tot het vastgestelde lokale klimaatbeleid?
8. Heeft de gemeente Weert al overwogen om "schaliegas vrij" te blijven? Zo ja, waarom en zo neen, waarom niet?