Sta voor vrijheid en ga woensdag naar de stembus

Nabeschouwing lijsttrekkersdebat GroenLinks Weert

Gisteravond was het grote lijsttrekkersdebat in Weert waaraan de 7 politieke partijen van Weert hebben deelgenomen. In deze blog leest u onze nabeschouwing van het debat. Hierna volgt kort puntsgewijs op basis van de aandachtspunten in het debat waar wij voor gaan, gevolgd door een korte toelichting per aspect!

GroenLinks gaat o.a. voor:
- een wethouder die alle groene portefeuilles beheert. Hierbij gaat het om energie, groen, milieu, natuur en duurzaamheid. 
- meer activiteiten voor jongeren;
- huisvesting voor jongeren, maar niet ten koste van sociale huur;
- investeren in verduurzamen van woningen, wat banen creëert en verlaging van woonlasten;
- meer groen in de binnenstad, maar niet centraal op 1 locatie in de vorm van een 2e stadspark;
- betaalbare zorg voor iedereen;
- een groener en socialer Weert;
- een bibliotheek met een brede maatschappelijke functie;
- stimuleren van burgerinitiatieven.
 
Als het aan GroenLinks ligt komt er in Weert een wethouder duurzaamheid die zich bezighoudt met verduurzaming van de Weerter samenleving en daarmee concrete projecten kan stimuleren. Projecten in de vorm van het isoleren van woningen, aanbrengen van zonnepanelen en het vergroenen van de leefomgeving. GroenLinks Weert zet na de verkiezingen in op een wethouder duurzaamheid die alle groene portefeuilles zoals milieu, natuur, energie onder zijn hoede heeft. 

De stelling "in Weert is te weinig te doen voor jongeren" wordt door GroenLinks onderschreven. De gemeente heeft in het verleden kansen laten liggen, bijvoorbeeld met een evenement als Solar dat aanvankelijk voor Weert bedoeld was en zeer succesvol werd. GroenLinks wil de jongeren uitdagen om zelf met voorstellen en plannen te komen en wil hierin faciliteren, ondersteunen en meedenken. 

Kijkend naar de standpunten van de andere 6 partijen zou GroenLinks koste wat het kost het hervormen van de sociale woningmarkt in Weert zoals de VVD voor ogen heeft willen tegengaan. Laten we eerst de daadwerkelijke problemen op de woningmarkt oplossen, stimuleren van doorstroming, creëren van nieuwe producten voor zorgbehoevende inwoners die langer zelfstandig moeten wonen, het bereikbaar houden van betaalbare huurwoningen voor jongeren. Mede door de economische ontwikkelingen hebben jongeren steeds minder kansen om een woning te kopen, natuurlijk wil ook GroenLinks jongeren stimuleren, maar niet ten koste van de sociale verhuur!

Over het plan voor een park op de plaats van het huidige stadhuis heeft GroenLinks een uitgesproken mening. Natuurlijk is GroenLinks ervoor om meer groen terug te brengen in de binnenstad, maar niet geconcentreerd op 1 locatie maar door de gehele binnenstad. Het slopen van het stadhuis is kapitaalvernietiging, en een korte termijn keuze. Zodra de economie weer floreert zullen zich nieuwe kansen voordoen voor het stadhuis. Voor ons is één ding wel van groot belang, namelijk dat de omwonenden duidelijkheid krijgen over hun toekomst. Omwonenden mogen niet nog eens 10 jaar opgescheept worden met onzekerheid.

Voorgaande twee onderwerpen waren standpunten die aangegeven werden bij de vraag "welk standpunt van een andere partij zou u tegen willen houden". Alle partijen kregen de kans om hier een punt bij aan te snijden. Geen van de andere partijen bracht hierbij een standpunt van GroenLinks aan de orde. Conclusie mag dan zijn, dat wij een programma hebben waar andere partijen weinig tot niets op hebben aan te merken. Goed nieuws voor GroenLinks Weert!

GroenLinks vindt dat iedereen recht heeft op betaalbare zorg, zonder overbodige bureaucratie. Het moet gaan om mensen en de menselijke maat, niet om cijfers. Onze focus is gericht op de zorg zelf, daarna pas de organisatie er om heen.

Ook de leegstand in de binnenstad kwam enkele keren aan de orde in het debat. De leegstand zelf is iets waar de gemeente maar beperkt invloed op kan uitoefenen. Maar wel door het verminderen en versoepelen van regels en stimuleren van vastgoedeigenaren tot creativiteit en “out of the box” denken. Waar GroenLinks een veel grotere rol voor de gemeente ziet is in het stimuleren van zaken waardoor de binnenstad weer bruisender wordt. Zaken als vergroenen van de binnenstad, stimuleren van activiteiten en evenementen en bovenal hierin samenwerken met de ondernemers. Uiteindelijk is het doel om meer mensen naar de binnenstad te krijgen, waardoor het voor ondernemers aantrekkelijk wordt om zich in de binnenstad te vestigen. GroenLinks ziet kansen in het investeren in toerisme en recreatie. Dit heeft niet alleen een positief effect op de binnenstad, maar het creëert ook extra werkgelegenheid in Weert.

Als het aan GroenLinks ligt is Weert in 2018 nog socialer en groener! Een stad met een bruisende binnenstad, meer toerisme en recreatie en een goed ondernemersklimaat. Een stad waarin inwoners, organisaties en gemeente verder bouwen aan de toekomst van Weert.

Een bibliotheek is al lang niet meer de plek waar je alleen komt om boeken te lenen. De bibliotheek heeft een brede maatschappelijke functie, is een ontmoetingsplek, een plek waar mensen zich ontwikkelen en de bibliotheek staat midden in de samenleving. GroenLinks is een groot voorstander van het verder verbreden van de maatschappelijke functie van de bibliotheek om zo ook de primaire bibliotheekfunctie ‘het uitlenen van boeken e.d.’ voor Weert en omgeving te behouden.

Tot slot, GroenLinks wil zich inzetten om burgers te stimuleren om zelf initiatieven te nemen. In de ogen van GroenLinks heeft de gemeente hierin een actieve rol. De gemeente creëert ruimte voor initiatieven en zal ook op een proactieve manier initiatieven stimuleren, faciliteren en ondersteunen. GroenLinks gelooft in de kracht van onze burgers en onze samenleving!