GroenLinks: ook in Weert geen schaliegasboringen!

GroenLinks Weert blij met schaliegasvrij Weert

In de gemeenteraadsvergadering van 6 november waarin de begroting 2014 werd besproken, is door Weert Lokaal, PvdA, SP, D66 en Fractie van de Loo een motie ingediend in het kader van schaliegas. De motie komt snel nadat GroenLinks Weert op 6 oktober jl. een brief aan het college en de raad heeft verzonden over Weert als potentiële schaliegas locatie.

 

 

 

 

 

 

Wethouder Coolen heeft aangegeven dat het college van B&W nog geen standpunt heeft ingenomen met betrekking tot schaliegas boringen. Er is in het verleden enkele keren beperkt over gesproken binnen de raad over winning van schaliegas, maar hieruit is nog geen standpunt voortgekomen. Wethouder Coolen heeft aangegeven dat de raad zich moest uitspreken over het al dan niet aannemen van deze motie. GroenLinks is erg blij dat de motie door de gemeenteraad is aangenomen. Hiermee sluit de gemeenteraad aan bij de Schaliegasvrij verklaring van meer dan 100 gemeenten in Nederland, Weert is dus ook tegen schaliegas winning op haar grondgebied!

Het aannemen van deze motie is een goede stap in de richting van de ambitie Weert in 2040 energie neutraal, welke is opgenomen in het concept beleidskader “Duurzame ontwikkeling Weert”. GroenLinks gaat zich verder inzetten om ook vervolg stappen zetten zodat de gemeente zich breder zal inzetten op o.a. verduurzaming van gebouwen. Dit kan o.a. door het stimuleren van isoleren van huizen en vormen van schone energie opwekking zoals bijvoorbeeld zonnepanelen op woningen en gemeentelijke gebouwen. Dit soort technische toepassingen zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook goed voor de portemonnee van de gemeente en de burger.

Lijsttrekker Meijboom: “De komende maanden zullen wij ons blijven inzetten met als stip op de horizon energieneutraliteit, dit past volledig binnen onze visie. GroenLinks Weert wil nog intensiever werken aan een energieneutraal Weert als GroenLinks in de gemeenteraad vertegenwoordigd is”.