Elk kind heeft recht op goede zorg

De nieuwe Jeugdwet houdt de gemoederen volop bezig. En dat is terecht. Het wordt een ingrijpende actie om vanaf 2015 de verantwoordelijkheid bij de gemeente neer te leggen. Vooral omdat het gaat om zorg voor mensen die we ‘kind’ noemen. 

 

 

 

 

 

 

In het Verdrag van De Rechten van het Kind staat als volgt omschreven wat een ‘kind’ is.

Artikel 1

Definitie van het kind

Verdragstekst

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder een kind verstaan ieder mens jonger dan achttien jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt.

Toelichting

Een kind is ieder mens jonger dan achttien jaar. Ieder kind heeft recht op liefde, bescherming, verzorging, om mee te denken, mee te beslissen en mee te doen. Deze rechten zijn vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Regeringen van de 193 aangesloten landen zijn ervoor verantwoordelijk dat kinderen deze rechten ook krijgen. De rechten van mensen van achttien jaar en ouder zijn onder andere vastgelegd in het Europees Mensenrechtenverdrag en de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.

Op http://www.kinderrechten.nl/p/13/co906 is informatie verzameld voor de gemeenteambtenaar. Dat heeft de staatssecretaris goed bedacht, want als je verantwoordelijkheid draagt, moet je wel goed op de hoogte zijn van alle regels, rechten en plichten.

Het blijft vooralsnog voor mij een vreemd idee, dat straks de gemeenteambtenaar zorg kan toe- of afwijzen. En met ‘straks’ bedoel ik over 9 maanden! Ik kan me de onrust van veel ouders/opvoeders goed indenken, daar ik in het verleden in de zorg voor verstandelijk beperkten werkte. De vele formulieren die in drievoud ingediend moesten worden, het gemak waarop het management op kantoor beleid kon uitvaardigen wat kant nog wal raakte, het verdriet als er privileges ingetrokken moesten worden, omdat er te weinig geld vrij gemaakt werd voor begeleiding … 

Ik ben heel blij dat GroenLinks in de Eerste Kamer tegen de jeugdwet heeft gestemd. Zie https://groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-stemt-eerste-kamer-tegen-jeugdwet. Dat heeft niet kunnen voorkomen dat de Jeugdwet toch is aangenomen. We zijn niet tegen zorg dichtbij het kind, maar er zijn nu nog teveel vragen over een goede overdracht met behoud en continuïteit van kwaliteit van zorg. Nu de jeugdwet is aangenomen, moet iedereen die straks verantwoordelijkheid draagt, zich als de ‘wiedeweerga’ gaan oriënteren. Laat je voorlichten en laat vooral je hart spreken als het zover is dat een kind je hulp vraagt!  

Maak gebruik van je stemRECHT en ga stemmen op 19 maart. Zorg dat je stemt op een partij die de jeugdzorg aan het hart gaat. GroenLinks dus!